Hvor findes naturtypen?

Der findes kun få aktive højmoser eller højmoserester i Danmark. De findes spredt over landet med flest forekomster i Jylland. Eksempler på naturtypen er Toft Mose i Lille Vildmose i Himmerland, Brunmose i Velling Skov i Midtjylland, Kongens Mose i Sønderjylland, Holmegårds Mose i Sydsjælland og Skidendam i Nordsjælland.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal fra kortlægningen i 2010-2011 samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 7110.1. Højmose er, med et samlet areal på 2.630 ha, en af de mindre udbredte lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 94 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 7110.1). Ved genkortlægningen af højmose inden for habitatområderne er der kortlagt et marginalt mindre areal med naturtypen, mens det er vurderet, at arealet med aktiv højmose uden for de kortlagte arealer er væsentligt mindre end antaget i 2007. Det har samlet ført til en 13 % reduktion i det skønnede areal for hele landet.

Tabel 7110.1 Udbredelsesområde og areal for aktiv højmose (7110) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 6.700 2.400 17.300 7.600 24.000 10.000
Areal i alt, afrundet (ha) 40 30 3.000 2.600 3.040 2.630
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 28 26 2.525 2.502 2.553 2.527
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 70 100 84 96 84 96