Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arter

Overvågningen af arter i NOVANA-programmet tager udgangspunkt i forpligtelserne i habitatdirektivet og i at levere data til Natura 2000-planerne efter miljømåls- og skovloven, men leverer tillige data til rapportering til forordningen om invasive arter, en lang række naturkonventioner og bidrager med viden om den danske natur.

Habitatdirektivets sigte er at bidrage til sikring af den biologiske mangfoldighed gennem bevarelse af udvalgte arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske på europæisk plan. Direktivet forpligter Danmark til at sikre gunstig bevaringsstatus for de udvalgte arter og naturtyper, som i det efterfølgende benævnes habitatnaturtyper og habitatarter.

Delprogrammet for arter i NOVANA omfatter overvågning af tilstand og udvikling for plante- og dyrearter på habitatdirektivets Bilag II og IV mens arter på bilag V ikke overvåges specifikt. I de første to programperioder (2004-2009 og 2011-2015) omfattede overvågningen endvidere udvalgte ansvarsarter (karplanter (kun 2004-2009) og natsommerfugle), hvor mere end 20 % af den samlede bestand på et tidspunkt i artens cyklus opholder sig i Danmark.

Formålet med overvågningen er at tilvejebringe en viden om de enkelte habitatarters bevaringsstatus og dermed et grundlag for at vurdere, om der skal iværksættes forvaltningsmæssige tiltag, der kan sikre eller forbedre den enkelte arts udbredelse og talrighed.

Overvågning af arter 2004-2016

Artsovervågningen i NOVANA har i perioden 2004-2016 omfattet i alt 64 arter af dyr og planter på Habitatdirektivets Bilag II og IV samt 37 ansvarsarter på den danske gulliste (Stoltze & Pihl 1998) (se Arter Tabel 1).

Artsovervågningen omfatter disse artsgrupper:

Artsovervågningen i 2016

Artsovervågningen i NOVANA har i 2016 været reduceret og er at betragte som et overgangsår mellem NOVANAs anden (2011-2015) og tredje programperiode (2017-2021). Overvågningen i 2016 omfattede i alt 10 arter fordelt på tre arter af marine pattedyr, fire arter af karplanter og tre arter af lampretter (Tabel 2).

Tabel 2. Arter på Habitatdirektivets Bilag II og IV, der er overvåget i 2016 og/eller afrapporteret i 2016, fordelt på geografiske overvågningsområder i den atlantiske og kontinentale biogeografiske region i Danmark. De tre arter af lampretter er afrapporteret i "Vandløb 2016. NOVANA".

Referencer

  • Stoltze, M. og Pihl, S. (red.) (1998). Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

Søgaard, B., Wind, S., Sveegaard, S., Galatius, A., Teilmann, J., Mikkelsen, P., Bladt, J. & Therkildsen, O.R. (2018): Arter 2016. NOVANA. Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 261. www.novana.au.dk. Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse.