Tykskallet malermusling

Levested

Tykskallet malermusling er udelukkende knyttet til strømmende vand, typisk mellemstore til store vandløb. De helt små muslinger (op til ca. 20-25 mm’s længde) lever igennem 2-3 år nedgravet i sandet. De større individer findes typisk på sandet, evt. fint gruset bund med forekomst af spredte sten. De sidder med forenden lige i - eller tydeligt over vandløbsbunden. Ofte findes individerne relativt tæt på bredden, hvor vanddybden er forholdsvis stor, og hvor der findes skyggende træer. Arten undgår således lavvandede stryg med dominans af sten og grus og hurtigt strømmende vand. Individerne er ret stedfaste, men foretager vandringer på tværs af vandløbet i forbindelse med gydningen. Denne foregår overvejende på lavt vand.

Artens formering kræver, at de små ”larver” kan snylte på en værtsfisk (i 3-4 uger), før de bliver til rigtige muslinger. Elritse (Phoxinus phoxinus) er den vigtigste værtsfisk i danske vandløb.

Overvågningen 2016

Overvågningsmetode

Større individer af arten eftersøges på potentielle levesteder (kalkrige vandløb med egnede bund- og strømforhold). Der foretages dels en screening af artens udbredelse på kendte nuværende og tidligere levesteder, kombineret med optælling og længdemåling af individer på udvalgte lokaliteter med sikker forekomst med henblik på en beskrivelse af populationernes aldersstruktur.

Tykskallet malermusling registreres direkte på vandløbsbunden ved brug af vandkikkert under vadning. Det kræver, at vanddybden ikke overstiger 60- 70 cm. Desuden er det helt afgørende, at vandet er helt klart og vejret lyst (solskin). Muslingerne kan relativt let ses, hvis deres skaller rager godt op over bunden. Sidder de i niveau med denne, kan de kun ses, når de bevæger deres ind- og udåndingsåbninger. Muslinger kortere end ca. 3 cm er altid meget vanskelige at se. Der afsøges en strækning på mindst 100 m, hvis arten ikke findes med det samme.

Derudover undersøges forekomsten af parasiterende muslingelarver (glochidier) på gællerne af fisken elritse i muslingernes gydeperiode om foråret. Herved undersøges også tætheden af elritse ved elektrofiskeri af 50-100 m strækninger.

Undersøgte lokaliteter og udbredelse

Resultatet af overvågningen forventes at foreligge i 2018.

Referencer

  • Artsovervågning af tykskallet malermusling (Unio crassus) - Teknisk anvisning nr. V13, se fagdatacentrets hjemmeside.
  • Tykskallet malermusling blev senest rapporteret i 2012-2013. Se rapporten herunder.