Dynamik og tilgroning

Avneknippemose er rørsumpvegetation med stedvis dominans af hvas avneknippe, der typisk bliver 80-180 cm høj og kan danne tætte bestande. Naturtypen findes oftest ved bredden af småsøer, i moser eller som successionstrin i ekstensivt udnyttede enge/kær. Tætte rørsumpe er typisk artsfattige, og i optimal tilstand er vegetationen i avneknippemose derfor højtvoksende, men tilstrækkeligt åben, til at eng- og moseplanter fra de tidligere successionsstadier stadig kan vokse sammen med hvas avneknippe. I avneknippemoser med uforstyrret hydrologi vil der være dominans af arter med præference for meget våde forhold, og dækningen af vedplanter vil være meget begrænset.

Næringsbelastning og afvanding vil øge biomasseproduktionen og føre til en højere og tættere rørsumpvegetation med dominans af andre arter end hvas avneknippe.

Indikatorer

Den naturlige dynamik og tilgroningsgraden i avneknippemose er i NOVANA programmet dokumenteret ved dækningen af vedplanter og vegetationens højde, dækning af hvas avneknippe i 5 m cirkler og pinpoint-rammer, samt forekomsten af græsning, der alle afspejler vegetationens struktur og mængden af biomasse.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Dækningen af lave træer og buske er meget lille i de overvågede avneknippemoser med en gennemsnitlig dækning på under 1 %, mens de høje træer og buske i gennemsnit dækker 14 % af jordoverfladen. Omtrent halvdelen af det overvågede areal med avneknippemose er træfrit, og mindre end en fjerdedel af prøvefelterne har mere end 25 % dækning af vedplanter.  De hyppigst registrerede vedplanter er gråpil, dun-birk, rød-el, øret pil, tørst og mose-pors.

Den gennemsnitlige vegetationshøjde er godt 1 m, og blot 10 % af arealet har en relativt åben vegetation under 50 cm. Hvas avneknippe udgør en væsentlig del af vegetationsdækket med en gennemsnitlig dækning på godt halvdelen af jordoverfladen i både pinpoint-rammerne og i 5 m cirklerne.

Der er registreret tydelige tegn på græsning i 15 % af prøvefelterne.

Udvikling

Der er ingen signifikante ændringer af de undersøgte indikatorer i perioden 2004-2015. Da dækningen af hvas avneknippe i 5 m cirklerne kun har været registreret siden 2011, har det ikke været muligt at beregne udviklingen af denne indikator.

Geografiske mønstre

Der er ikke væsentlige forskelle på tilstanden af avneknippemose i de to regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. I den sjællandske region er der dog en lidt lavere dækning af vedplanter end i Østjylland.

Overvågningsdata viser endvidere, at der er en signifikant højere dækning af hvas avneknippe i pinpoint-rammerne inden for habitatområderne end uden for, mens der ikke er forskel på fordelingen af de øvrige indikatorer.

Sammenfatning

Som forventet er avneknippemoserne generelt lysåbne med høj rørsumpvegetation, men en væsentlig andel har dog udbredte vedplanter, hvilket ikke er noget godt tegn.