Hydrologi

Naturlig og gunstig hydrologi i avneknippemose er typisk relateret til en permanent høj vandstand. Avneknippemose er en grundvandsbetinget naturtype og findes, hvor kalkrigt, mineralrigt og næringsfattigt grundvand vælder frem eller trykkes op i rodzonen. Den naturlige hydrologi er ofte påvirket af menneskelige aktiviteter i form af lokal afvanding ved drænrør, drængrøfter og kanalisering, hvorved det lokale vandspejl sænkes, og fremstrømmende vand ledes bort. På en lidt større skala vil vandindvinding til drikkevand og markvanding føre til en sænkning af grundvandsspejlet. Sænkning af vandstanden ilter jorden og sænker pH og fremmer herved omsætningen af organisk stof og frigørelsen af næringsstoffer. Dette påvirker sammensætningen af karplanter mod mere kvælstofelskende og tørketolerante arter.

Indikatorer

En detaljeret beskrivelse af de hydrologiske forhold på overvågningsstationerne er meget ressourcekrævende og ligger uden for NOVANA programmets rammer. Naturtypens hydrologi er derfor dokumenteret ved dækningen af blankt vand ud fra pinpoint-data og en estimeret vanddækning i 5 m cirklerne samt Ellenbergs indikatorværdi for fugtighed. Dækningen af blankt vand og vanddækningen i 5 cirklen er udtryk for vandstanden på overvågningstidspunktet. Vandstanden varierer betragteligt over året og mellem tørre og våde år og vil kunne ændre sig brat ved øget eller mindsket afvanding. Ellenbergs indikatorværdi for fugtighed er et udtryk for vegetationens tilpasning til de hydrologiske forhold på voksestedet. Den gennemsnitlige indikatorværdi siger noget om de fremherskende fugtighedsforhold og kan bruges til at evaluere, om tilstand og udvikling er inden for typens optimum.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Den gennemsnitlige dækning af blankt vand i prøvefelterne er 2,4 %, og vanddækningen i 5 m cirklerne er på 21 %, hvilket indikerer at avneknippemoserne er relativt åbne.

Den gennemsnitlige indikatorværdi for fugtighed er 9,1, og omtrent tre fjerdedele af prøvefelterne har en indikatorværdi mellem 9, der karakteriserer våde og ofte vandmættede forhold, og 10, der karakteriserer lavvandede levesteder. Typearten hvas avneknippe har selv en fugtighedspræference på 9. Fordelingen af fugtighedsværdierne peger på, at der er en relativt begrænset variation i fugtigheden i avneknippemose, og at tilstanden ligger tæt på typens optimum.

Udvikling

Der er en signifikant stigning i den gennemsnitlige Ellenbergs fugtighedsværdi på 0,03 enheder om året i perioden 2004-2015 og et fald i den estimerede vanddækning i 5 m cirklerne på 2 % om året i perioden 2007-2015. Der er ingen signifikante ændringer i dækningen af blankt vand i perioden. Da vandstanden varierer betragteligt over året og mellem tørre og våde år, skal der formodentlig en længere årrække til for at påvise, om der er tale om en reel ændring i naturtypens hydrologi.

Geografiske mønstre

Der er ikke væsentlige forskelle på tilstanden af avneknippemose i de to regioner, der er udlagt overvågningsstationer i. I den sjællandske region er der dog registreret et mindre vanddækket areal end i Østjylland.

Der er ingen signifikant forskel på den gennemsnitlige fugtighedsindikator, dækningen af blankt vand i prøvefeltet og den estimerede vanddækning i 5 m cirklerne inden for - og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Hydrologien synes at være tæt på optimal i avneknippemoserne. Det er ikke umiddelbart let at tolke, at der på den ene side er en stigning i Ellenbergs fugtighedstal og på den anden side en sænkning af den estimerede vanddækning. Hvis det betyder, at der er stigende udstrømning af grundvand og faldende indflydelse af overfladevand, vil det kun være positivt.