Hvor findes naturtypen?

Avneknippemose er en sjælden naturtype i Danmark. Hyppigst findes den i den østlige del af landet f.eks. i Busemarke Mose på Møn og i Ølene på Bornholm.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 7210.1. Avneknippemose er, med et samlet areal på 300 ha, en af de mindst udbredte lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 28 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 7210.1).

Tabel 7210.1. Udbredelsesområde og areal for avneknippemose (7210) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er kun vist for den kontinentale region, da naturtypen ikke findes i den atlantiske region.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 16.600 11.600 16.600 11.600
Areal i alt, afrundet (ha) 300 300 300 300
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 88 86 88 86
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 30 30 30 30