Hydrologi

Enårig strandengsvegetation med naturlig hydrologi rummer en meget stor variation i vandstand og oversvømmelseshyppighed og omfatter såvel våde partier i de lavtliggende saltpander som naturligt tørre pletter, eksempelvis på toppen af tuer med gul engmyre. Afvanding og dræning hører til de vigtigste negative påvirkninger af enårig strandengsvegetation.

Indikatorer

En detaljeret beskrivelse af de hydrologiske forhold på overvågningsstationerne er meget ressourcekrævende og ligger uden for NOVANA programmets rammer. Den enårige strandengsvegetations hydrologi er derfor dokumenteret ved dækningen af blankt vand ud fra pinpoint-data, en estimeret vanddækning i 5 m cirklerne, samt Ellenbergs indikatorværdier for fugtighed og salinitet.

Dækningen af blankt vand og vanddækningen i 5 cirklen er udtryk for vandstanden på overvågningstidspunktet. Vandstanden varierer betragteligt over året og mellem tørre og våde år og vil kunne ændre sig brat ved øget eller mindsket afvanding. Ellenbergs indikatorværdi for fugtighed er et udtryk for vegetationens tilpasning til de hydrologiske forhold på voksestedet. Den gennemsnitlige indikatorværdi viser, om der er en overhyppighed af tørketolerante arter i vegetationen, der kan fortrænge de fugtighedskrævende arter, der er karakteristiske for naturtypen. Ellenbergs indikatorværdi for salinitet er et udtryk for planternes tilpasning til saltpåvirkning og indikerer dermed, hvor hyppigt strandengsvegetationen oversvømmes, og hvor høj saltholdigheden af jordvandet er. Indikatorerne er beregnet ud fra pinpoint-data, og abundante arter tillægges derved relativt større vægt.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Selvom naturtypen dækker over en stor naturlig variation i fugtighed, er de registrerede prøvefelter med enårig strandengsvegetation relativt ens mht. dækningen af blankt vand i pinpoint-rammerne og vanddækningen i 5 m cirklerne samt den gennemsnitlige fugtighedsværdi. Vanddækningen i 5 m cirklerne er i gennemsnit på 12 % af arealet i 5 m cirklerne, mens der kun undtagelsesvis er registreret blankt vand i prøvefelterne. Dette tyder på, at synligt vand dækker en forsvindende lille del af naturtypens areal på overvågningstidspunktet. Forekomsterne med enårig strandengsvegetation formodes at blive oversvømmet hyppigere end de omkringliggende arealer med strandeng (1330). Den gennemsnitlige fugtighedsværdi, beregnet ud fra arternes dækningsgrader i pinpoint-rammerne, er 7,9, og fugtighedsværdierne ligger næsten udelukkende omkring 8, hvilket er karakteristisk for permanent fugtige til våde levesteder og højere end gennemsnittet for strandeng (1330).

Enårig strandengsvegetation er karakteriseret ved at rumme arter, der er tilpasset en ekstremt høj salinitet. Den gennemsnitlige salinitetsværdi er på 6,4, og to ud af tre prøvefelter har en gennemsnitlig salinitetsværdi over 6, der er karakteristisk for levesteder med regelmæssige eller permanente oversvømmelser med saltholdigt vand. De mest salttolerante arter i enårig strandengsvegetation er kveller og strand-gåsefod.

Udvikling

Da enårig strandengsvegetation ikke blev overvåget i første programperiode, er det endnu ikke muligt at beregne udviklingstendenser for denne naturtype.

Geografiske mønstre

Datagrundlaget er ikke tilstrækkeligt stort til en regional opdeling, og da blot 5 prøvefelter ligger uden for habitatområderne, er det ikke muligt at vurdere, om der er forskel på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Den enårige strandengsvegetation er tilpasset permanent fugtige til våde forhold, og der er store variationer i vandstanden over året. I sommerperioden, hvor overvågningen foregår, dækker det synlige vand således en meget lille del af naturtypens areal. En stor del af arterne er tilpasset regelmæssige eller permanente oversvømmelser med saltholdigt vand.


Den enårige strandengsvegetation er tilpasset permanent fugtige til våde forhold, og der er store variationer i vandstand og oversvømmelseshyppigheder over året.
Foto: Peter Wind, AU