Dynamik og tilgroningsgrad

Enårig strandengsvegetation er påvirket af en række forskellige dynamiske processer, der bidrager til at holde vegetationen lav og åben. Det gælder både periodiske oversvømmelser med havvand, der eroderer planter og jordbund, og fjernelse af biomasse ved græsning, høslæt og rørskær. Modsat vil ødelagt hydrologi og næringsbelastning øge biomasseproduktionen og føre til en højere og tættere enårig strandengsvegetation. Endelig bidrager den høje saltholdighed til at øge konkurrenceevnen hos de salttolerante arter, der er karakteristiske for enårig strandengsvegetation.

Indikatorer

Den naturlige dynamik og tilgroningsgrad i enårig strandengsvegetation er i NOVANA programmet dokumenteret ved græsning og vegetationens højde samt dækningen af vedplanter og bar jord og tørv, der alle afspejler vegetationens struktur og mængden af biomasse

Resultater 2004-2015

Tilstand

Vedplanter er fraværende i enårig strandengsvegetation. Den gennemsnitlige vegetationshøjde er 7,7 cm, i mere end halvdelen af prøvefelterne er den gennemsnitlige vegetationshøjde under 2 cm og i gennemsnit er en tredjedel af jordoverfladen vegetationsløs (med bar jord eller tørv). Enkelte prøvefelter med tagrør og strandkogleaks har en vegetationshøjde over 2 m. Der er registreret tydelige tegn på græsning i knap 60 % af prøvefelterne.

Udvikling

Da enårig strandengsvegetation ikke blev overvåget i første programperiode, er det endnu ikke muligt at beregne udviklingstendenser for denne naturtype.

Geografiske mønstre

Datagrundlaget er ikke tilstrækkeligt stort til en regional opdeling, og da blot 5 prøvefelter ligger uden for habitatområderne, er det ikke muligt at vurdere, om der er forskel på tilstanden hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Sammenlagt tyder overvågningsdata således på, at vegetationsdækket i vadegræssamfundet er lavtvoksende og åbent, og at græsning er vidt udbredt på overvågningsstationerne.


Enårig strandengsvegetation er påvirket af en række forskellige dynamiske processer, der bidrager til at holde vegetationen lav og åben.
Foto: Peter Wind, AU