Du er her: novana.au.dk Enebærkrat (5130) Udbredelse

Hvor findes naturtypen?

Enebærkrat forekommer spredt og fåtalligt på hede- og overdrevsområder i det meste af Danmark. Eksempler på naturtypen er Enebærstykket i Rold Skov i Himmerland, dele af Nielstrup Hede på Djursland, bakker ved Salten Langsø i Midtjylland og dele af Jydelejet på Møn.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 5130.1. Enebærkrat er, med et samlet areal på 1.300 ha, en af de mindre udbredte lysåbne naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 35 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 5130.1). I 2002 og 2007 blev arealet med enebærkrat i Danmark skønnet til 1.000 ha. Den seneste kortlægning inden for habitatområderne (2010-2011) peger imidlertid på, at naturtypen er mere udbredt end antaget.

Tabel 5130.1 Udbredelsesområde og areal for enebærkrat (5130) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 12.800 12.800 29.100 29.100 41.900 41.900
Areal i alt, afrundet (ha) 250 300 750 1.000 1.000 1.300
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 136 332 468
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 40 33 35
110700 / i31