Overvågningsdata

I første programperiode blev der ikke udlagt overvågningsstationer for græs-indlandsklit (2330).

I anden programperiode er der udlagt 82 nye overvågningsstationer, der dækker naturtyperne: Visse-indlandsklit (2310), revling-indlandsklit (2320) og græs-indlandsklit (2330). Heraf er overvåget græs-indlandsklit på 14 overvågningsstationer (Figur 2330.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2015.  

Siden 2004 er der overvåget græs-indlandsklitvegetation på 5 overvågningsstationer, der er udlagt for andre naturtyper, eksempelvis våd hede (4010) og tør hede (4030).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret græs-indlandsklit på 19 overvågningsstationer (Figur 2330.61), heraf ligger 14 inden for - og 5 uden for habitatområderne (Figur 2330.62).

Tabel 2330.5a. Oversigt over overvågningsstationer for græs-indlandsklit i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som græs-indlandsklit, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.