Hvor findes naturtypen?

Kildevæld findes spredt over størstedelen af landet, dog er naturtypen sjælden vest for israndslinien. Naturtypen findes typisk på et meget lille areal. Eksempler på naturtypen er Blåkilderne i Rold Skov i Himmerland, kilder i Yding Skov og Grejsdal i Østjylland samt kilder i Brobæk Mose ved Gentofte Sø ved København.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 7220,1. Kildevæld er, med et samlet areal på 1.100 ha, en af de mindre udbredte lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 33 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 7220.1). Ved genkortlægningen af kildevæld inden for habitatområderne er der kortlagt et større areal med naturtypen i begge regioner. Det har samlet ført til en 31 % forøgelse af det skønnede areal for hele landet.

Tabel 7220.1. Udbredelsesområde og areal for kildevæld (7220) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 13.500 13.500 29.600 29.600 43.100 43.100
Areal i alt, afrundet (ha) 40 60 800 1.040 840 1.100
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 15 23 232 336 248 359
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 38 38 29 34 30 33