Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Revling-indlandsklit hører til istidens udvaskningssletter omkring Nordsøen og Østersøen, men findes kun få steder i Danmark, især i Jylland. Eksempler på naturtypen findes på Borris Hede i Vestjylland og på Sepstrup Sande og Randbøl Hede i Midtjylland.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 2320.1. Revling-indlandsklit er, med et samlet areal på 3.400 ha, en af de mindre udbredte lysåbne naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 55 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 2320.1). I 2002 og 2007 blev arealet med revling-indlandsklit i Danmark skønnet til 1.400 ha. Den seneste kortlægning inden for habitatområderne (2010-2011) peger imidlertid på, at naturtypen er mere udbredt end antaget.

Tabel 2320.1. Udbredelsesområde og areal for revling-indlandsklit (2320) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 630 640 140 150 770 790
Areal i alt, afrundet (ha) 400 2.300 1.000 1.100 1.400 3.400
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 1.094 776 1.870
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 48 80 55