Overvågningsdata

I første programperiode blev der ikke udlagt overvågningsstationer for visse-indlandsklit (2310).

I anden programperiode er der udlagt 82 nye overvågningsstationer, der dækker naturtyperne: Visse-indlandsklit (2310), revling-indlandsklit (2320) og græs-indlandsklit (2330). Heraf er overvåget visse-indlandsklit på 38 overvågningsstationer (Figur 2310.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2015.

Siden 2004 er der overvåget visse-indlandsklitvegetation på 5 overvågningsstationer, der er udlagt for tør hede (4030).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret visse-indlandsklit på 43 overvågningsstationer (Figur 2310.61), heraf ligger 23 inden for - og 20 uden for habitatområderne (Figur 2310.62).

Tabel 2310.5a. Oversigt over overvågningsstationer for visse-indlandsklit i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som visse-indlandsklit, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.