Hvor findes naturtypen?

Visse-indlandsklit hører til istidens udvaskningssletter omkring Nordsøen og Østersøen, men findes kun få steder i Danmark, især i Jylland. Eksempler på naturtypen findes på Borris Hede i Vestjylland og på Sepstrup Sande og Randbøl Hede i Midtjylland.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 2310.1. Visse-indlandsklit er, med et samlet areal på 550 ha, en af de mindre udbredte lysåbne naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 49 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 2310.1). I 2002 og 2007 blev arealet med visse-indlandsklit i Danmark skønnet til 2.250 ha. Den seneste kortlægning inden for habitatområderne (2010-2011) peger imidlertid på, at naturtypen er mindre udbredt end antaget.

Tabel 2310.1. Udbredelsesområde og areal for visse-indlandsklit (2310) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 630 640 140 150 770 790
Areal i alt, afrundet (ha) 1.750 500 500 50 2.250 550
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 227 35 262
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 48 80 49