Indikatorer for tilstand og udvikling

De indsamlede overvågningsdata danner grundlag for en række målte og beregnede indikatorer for de terrestrisk naturtypers tilstand og udvikling. Indikatorerne afspejler de økologiske processer, der er nødvendige, for at naturtyperne kan opretholdes på længere sigt, og kan variere betragteligt mellem naturtyperne. Indikatorerne relaterer sig til vegetationens struktur (fx vedplantedækning, vegetationshøjde og bar jord), artssammensætning (fx dækning af græsser, enårige arter og invasive arter), indikatorværdier (fx Ellenberg-værdier for næringsstatus og fugtighed), jordprøver (fx pH og C/N-forhold), vandprøver (fx nitrat og fosfatindhold) og planteprøver (fx kvælstofindhold i skudspidser af dværgbuske). Tabel H. Oversigt over indikatorer for tilstand og udvikling af lysåbne terrestriske habitatnaturtyper.