Laver

Hvorfor registreres dækningen af laver?

Vegetationen i flere sure og næringsfattige naturtyper er kendetegnet ved en rig kryptogamflora, herunder en høj dækning og diversitet af laver. Dækningen af laver er især høj i indlandsklipper (8220), indlandsklitter (2310, 2320 og 2330), kystklitter (2130, 2140 og 2250), indlandsheder (4030 og 4010) og højmoser (7110 og 7120). En høj diversitet og dækning af laver forudsætter en lav tilgængelighed af næringsstoffer og flere undersøgelser peger på, at en høj kvælstofdeposition reducerer dækningen af laver (Ketner-Oostra and Sykora, 2004, Remke et al., 2009a). Jordboende laver, eksempelvis i grå/grøn klit (2130), afhænger af et meget åbent vegetationsdække, hvor der konstant blotlægges partier med bart substrat med mulighed for regeneration.

Hvordan registreres dækningen af laver?

Lavfloraens artssammensætning registreres ikke i NOVANA programmet, og dæknings­graden af laver anvendes derfor som indikator for udvalgte sure og næringsfattige naturtypers tilstand og udvikling. Indikatoren ”laver” er afledt af vegetationens artssammensætning og beregnes som den samlede dækning af laver ud fra pinpoint-analyserne. Dækningen af laver kan beregnes for alle terrestriske habitatnaturtyper, men da metoden til indtastning af pinpoint-data er ændret gennem programmet, kan lavdækningen kun beregnes for data indsamlet fra 2007.