Sammenfatning 2004-2015

Forord

Denne netbaserede rapport udgives af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (DCE) som et led i den landsdækkende rapportering af det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen (NOVANA). NOVANA er fjerde generation af nationale overvågningsprogrammer, som med udgangspunkt i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram blev iværksat i efteråret 1988. Nærværende rapport omfatter data til og med 2015.

Overvågningsprogrammet er målrettet mod at tilvejebringe det nødvendige dokumentations- og videngrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og -forpligtelser, bl.a. i forhold til en række EU-direktiver inden for natur- og miljøområdet. Programmet er løbende tilpasset overvågningsbehovene og omfatter overvågning af tilstand og udvikling i vandmiljøet og naturen, herunder den terrestriske natur og luftkvalitet.

DCE har som en væsentlig opgave for Miljøministeriet at bidrage med forskningsbaseret rådgivning til styrkelse af det faglige grundlag for miljøpolitiske prioriteringer og beslutninger. Som led heri forestår DCE med bidrag fra Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet den landsdækkende rapportering af overvågningsprogrammet inden for områderne ferske vande, marine områder, landovervågning, atmos­færen samt arter og naturtyper.

I overvågningsprogrammet er der en arbejds- og ansvarsdeling mellem fagdatacentrene og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) (tidligere Naturstyrelsen). Fagdatacentret for grundvand er placeret hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), fagcentret for punktkilder hos SVANA, mens fagdatacentrene for vandløb, søer, marine områder, landovervågning samt arter og naturtyper er placeret hos Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og fagdatacentret for atmosfæren hos Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

Denne netbaserede rapport er udarbejdet af Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, og den har været i høring hos SVANA. Rapporten er baseret på data indsamlet af det daværende Naturstyrelsens naturforvaltningsenheder.

Konklusionerne i denne rapport sammenfattes med konklusionerne fra de øvrige fagdatacenter-rapporter i Vandmiljø og natur 2015, som udgives af DCE, GEUS og SVANA.

Generelt for de rapporterede naturtyper

Overvågningen af terrestriske naturtyper har til formål at give et repræsentativt billede af tilstand og udvikling i de danske terrestriske habitatnaturtyper på Habitat­direktivets Bilag 1. Overvågningen af terrestriske naturtyper er en kombination af kontrolovervågning i form af stikprøvebaseret overvågning i hele landet og operationel overvågning i form af fladedækkende kortlægning i de udpegede habitatområder. Kontrolovervågningen har bl.a. til formål at fastlægge habitatnaturtypernes bevaringsstatus samt beskrive sammenhænge mellem påvirkninger, tilstand og udvikling. Denne overvågning danner udgangspunktet for den danske EU rapportering til Kommissionen, der følger af habitatdirektivets Artikel 17. 

Formålet med denne netbaserede rapport er at skabe et overblik over NOVANA-programmets overvågningsdata fra de to første programperioder for terrestriske naturtyper omfattet af Habitatdirektivets Bilag I. Foreløbigt er vist resultater fra kontrolovervågningen i perioden 2004-2015 for de 34 lysåbne naturtyper. Overvågningsresultater for de 10 skovnaturtyper for perioden 2007-2016 vil blive præsenteret her på hjemmesiden i efteråret 2018. Hjemmesiden www.novana.au.dk vil fremover overtage den løbende rapportering af NOVANA programmets naturtyperesultater, der hidtil er dokumenteret i de årlige DCE-publikationer. Konklusionerne i denne netbaserede rapport vil fortsat sammenfattes med konklusionerne fra de øvrige fagdatacenter-rapporter i Vandmiljø og natur 2015, som udgives af DCE, GEUS og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) (tidligere Naturstyrelsen).

For samtlige 44 terrestriske naturtyper er vist en kort beskrivelse af naturtypen og et kort over dens areal og udbredelsesområde fra den seneste Artikel 17 vurdering (Nygaard m.fl. 2014).

For de 34 lysåbne naturtyper er vist resultater for en række indikatorer, der afspejler naturtypernes artssammensætning, dynamiske processer og tilgroningsgrad, næringsstatus og hydrologi. Den aktuelle tilstand er beregnet ud fra de nyeste registreringer af overvågningsstationerne, og der er foretaget en sammenligning af tilstanden i 4 geografiske regioner og for overvågningsdata indsamlet hhv. inden for - og uden for habitatområderne. For de naturtyper, der har været overvåget siden 2004, er endvidere beregnet, om der har været en signifikant udvikling i perioden 2004-2015.