Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Hængesæk findes fåtalligt og typisk spredt på mindre arealer i Danmark, særligt i den vestlige del af landet. Eksempler på naturtypen findes i Store Økssø i Rold Skov i Himmerland, Hundsø i Velling Skov i Midtjylland, Bøllemose i Jægersborg Hegn i Nordsjælland, i Brobæk Mose ved Gentofte Sø ved København og i Hjortesø på Midtsjælland.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 7140.1. Hængesæk er, med et samlet areal på 2.000 ha, en af de mindre udbredte lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 38 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 7140.1). Ved genkortlægningen af hængesæk inden for habitatområderne er der kortlagt et større areal med naturtypen i begge regioner. Det har samlet ført til en 18 % forøgelse af det skønnede areal for hele landet.

Tabel 7140.1. Udbredelsesområde og areal for hængesæk (7140) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 13.500 13.500 29.600 29.600 43.100 43.100
Areal i alt, afrundet (ha) 300 600 1.400 1.400 1.700 2.000
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 168 236 445 509 613 745
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 56 40 32 36 36 38