Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dynamik og tilgroning

Nedbrudte højmoser er højmoser med forstyrret hydrologi og en noget anderledes vegetationsstruktur end aktive højmoseflader. I optimal tilstand vil nedbrudt højmose være i succession mod aktiv højmose, og vegetationen bør være åben og lavtvoksende med lav vedplantedækning som følge af et vådt, surt og næringsfattigt miljø.

Næringsbelastning og afvanding af nedbrudt højmose fører til en øget konkurrenceevne hos vedplanter og græsser og en mere høj og tæt vegetation.

Indikatorer

Tilgroningsgraden på nedbrudt højmose er i NOVANA programmet dokumenteret ved dækningen af vedplanter og vegetationens højde, der afspejler vegetationens struktur og mængden af biomasse.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Vedplantedækningen er generelt ret lav på de overvågede nedbrudt højmose med en gennemsnitlig dækning på hhv. 3 og 13 % for lave og høje vedplanter. I omtrent 60 % af prøvefelterne er der ikke registreret vedplanter, og i knap hvert femte prøvefelt er der opvækst af høje træer og buske på mere end 20 % af overfladen. På hovedparten af overvågningsstationerne er den gennemsnitlige dækning af høje vedplanter mellem 10 og 30 %. Dun-birk er langt den mest udbredte vedplante efterfulgt af øret pil, rødgran, skovfyr og almindelig eg.

Den gennemsnitlige vegetationshøjde er 24,5 cm, og der er en meget lavtvoksende og åben vegetation i knap en sjettedel af prøvefelterne (vegetationshøjde under 10 cm). 

Sammenlagt viser overvågningsdata således, at vegetationen på nedbrudt højmose er relativt åben og lavtvoksende, men at der er opvækst af høje vedplanter på en væsentlig del af højmosefladen.

Udvikling

Da nedbrudt højmose først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

Den gennemsnitlige vegetationshøjde er højere på de vestjyske og sjællandske nedbrudte højmoser end i de øvrige to regioner. Dækningen af høje vedplanter er væsentlig højere på Sjælland og øer end i resten af landet, mens lave vedplanter er nogenlunde lige udbredte i hele landet.

Overvågningsdata viser endvidere, at der ikke er signifikant forskel på dækningen af vedplanter og vegetationshøjden inden for - og uden for habitatområderne. 

Sammenfatning

Tilstanden af nedbrudt højmose er tydeligt ringere end aktiv højmose, når det gælder dækningen af vedplanter, hvilket bekræfter at højmosen er nedbrudt.