Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Nedbrudt højmose findes spredt over størstedelen af landet, dog primært i Jylland. Store Vildmose og dele af Lille Vildmose komplekset rummer de største forekomster af naturtypen. Andre eksempler findes i Kongens Mose i Sønderjylland og i Holmegårds Mose i Sydsjælland

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 7120.1. Nedbrudt højmose er, med et samlet areal på 4.700 ha, en af de almindelige lysåbne naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 26 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 7120.1). I 2002 og 2007 blev arealet med nedbrudt højmose i Danmark skønnet til 2.800 ha. Den seneste kortlægning inden for habitatområderne (2010-2011) peger imidlertid på, at naturtypen er mere udbredt end antaget.

Tabel 7120.1 Udbredelsesområde og areal for nedbrudt højmose (7120) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 6.700 7.800 17.300 17.500 24.000 25.300
Areal i alt, afrundet (ha) 1.300 2.200 1.500 2.500 2.800 4.700
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 370 860 1.230
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 17 36 26