Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dynamik og tilgroningsgrad

Indlandssalteng er i optimal tilstand relativt næringsfattig, præget af salttolerante arter og uden opvækst af træer og buske. Typen vil afhængig af forstyrrelsesregimet kunne være lav engvegetation eller høj rørsumpvegetation.  Naturtypen er påvirket af en række forskellige dynamiske processer, der bidrager til at holde vegetationen lav og åben. Det gælder både fremvældende saltholdigt grundvand, der begrænser biomasseproduktionen, og fjernelse af biomasse ved græsning eller høslæt. Modsat vil ødelagt hydrologi og næringsbelastning øge biomasseproduktionen og føre til en højere og tættere saltengsvegetation.

Indikatorer

Den naturlige dynamik og tilgroningsgraden på indlandssalteng er i NOVANA programmet dokumenteret ved dækningen af vedplanter, vegetationens højde, udbredelse og dækning af tagrør og strand-kogleaks samt forekomsten af græsning, der alle afspejler vegetationens struktur og mængden af biomasse.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Der er ikke registreret vedplanter på de overvågede indlandssaltenge, og vegetationen er betydeligt lavere end på de kystnære strandenge (1330). Således er den gennemsnitlige vegetationshøjde på indlandssalteng på 21 cm, og i mere end halvdelen af prøvefelterne er vegetationshøjden under 10 cm. Der er registreret tagrør og strand-kogleaks i 40 % af prøvefelterne, og den gennemsnitlige dækning af tagrør og strand-kogleaks er 20 %. I omtrent hvert femte prøvefelt er dækningen af tagrør og strand-kogleaks over 50 %, og i knap halvdelen af disse er vegetationen over 1 m. 

Der er registreret tydelige tegn på græsning i stort set alle prøvefelter.

Udvikling

På grund af det lave antal overvågningsstationer i første programperiode har det ikke været muligt at beregne, om der er en signifikant udvikling i vegetationens struktur i perioden.

Geografiske mønstre

Indlandssalteng findes primært i Nordjylland og med en enkelt forekomst på det sydlige Sjælland og overvågningsdata er således utilstrækkeligt til en analyse af regionale forskelle.

Overvågningsdata viser, at der er en signifikant større udbredelse og dækning af tagrør og strand-kogleaks inden for - end udenfor habitatområderne, mens der ikke er forskel på fordelingen af de øvrige undersøgte indikatorer.

Sammenfatning

Sammenlagt viser overvågningsdata, at vegetationen på indlandssalteng på langt de fleste lokaliteter er åben og lavtvoksende, og at græsning er udbredt.