Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Indlandssaltenge kendes kun fra enkelte små lokaliteter i Nordjylland og på Sjælland.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 1340.1. Indlandssalteng er, med et samlet areal på blot 20 ha, den mest sjældne lysåbne terrestriske naturtype i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 50 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 1340.1).

Tabel 1340.1. Udbredelsesområde og areal for indlandssalteng (1340) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er kun vist for den kontinentale region, da naturtypen ikke findes i den atlantiske region.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 700 900 700 900
Areal i alt, afrundet (ha) 20 20 20 20
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 10 13 10 13
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 50 50 50 50