Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Klinter i deres meget forskellige udformninger findes mange steder i det danske kystlandskab, mens klipper næsten kun findes på Bornholm. Eksempler på naturtypen er Rubjerg Knude i Nordvestjylland, Ristinge Klint på Langeland, Gilbjerg Hoved i Nordsjælland, Møns Klint og Hammerknuden på Bornholm.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 1230.1. Kystklint eller - klippe er, med et samlet areal på 650 ha, en af de mindre udbredte lysåbne naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 34 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 1230.1). I 2002 og 2007 blev arealet med kystklint eller - klippe i Danmark skønnet til 500 ha. Den seneste kortlægning inden for habitatområderne (2010-2011) peger imidlertid på, at naturtypen er mere udbredt end antaget, særligt i den atlantiske region.

Tabel 1230.1. Udbredelsesområde og areal for kystklint eller - klippe (1230) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet. 

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 9 10 30 31 39 41
Areal i alt, afrundet (ha) 50 200 450 450 500 650
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 40 190 230
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 20 40 34