Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dynamik og tilgroningsgrad

Strandvold med flerårige planter er et relativt dynamisk levested, der findes på stenede og grusede strande og på opskyllet tang og andet organisk materiale. På de yderste dele af stranden kan naturtypen være udsat for en vis bølgepåvirkning fra havet, der bidrager til at holde vegetationen i et relativt tidligt successionsstadie. På de øvre dele af strandene, der kun undtagelsesvis nås af havet, kan strandvoldene være ret stabile og med en højere og tættere strandvoldsvegetation med opvækst af vedplanter såsom rynket rose, glat hunderose, slåen, hvidtjørn og bukketorn.

Indikatorer

Den naturlige dynamik og tilgroningsgraden på strandvold med flerårige planter er i NOVANA programmet dokumenteret ved dækningen af bart substrat (typisk grus og tang) samt vegetationens højde, der alle afspejler vegetationens struktur og mængden af biomasse. Ellenbergs indikatorværdi for salinitet er med som et udtryk for planternes tilpasning til saltpåvirkning og indikerer dermed, i hvilket omfang strandvoldsvegetationen påvirkes af havets påvirkning.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Den gennemsnitlige vegetationshøjde er 15 cm, og i omtrent en tredjedel af prøvefelterne er vegetationsdækket højere end 20 cm. Vedplanter udgør en ubetydelig andel af plantedækket på strandvold med flerårige planter.

I gennemsnit er 22 % af jordoverfladen på strandvold med flerårige planter blottet og vegetationsløs. I godt halvdelen af felterne er der en sluttet vegetation uden blottet bund.

Den gennemsnitlige salinitetsværdi, beregnet ud fra arternes dækningsgrader i pinpoint-rammerne, er 1,8, hvilket er lidt lavere end gennemsnittet for strandvold med enårige planter (1210) og strandeng (1330). To ud af fem prøvefelter har en gennemsnitlig salinitetsværdi over 2, der indikerer, at en væsentlig del af arterne er tolerante overfor en regelmæssig påvirkning fra saltsprøjt. De hyppigste salttolerante arter er almindelig kvik, rød svingel, marehalm og strand-mælde.

Udvikling

Da strandvold med flerårige planter først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

Strandvold med flerårige planter er overvåget i alle fire regioner, men med det største antal prøvefelter i Østjylland og Fyn. Her er tilstanden karakteriseret ved en høj vegetation og en relativt lav forekomst af salttolerante planter. Dækningen af blottet substrat er relativt lav på de vestjyske lokaliteter og høj på de sjællandske.

Overvågningsdata viser, at der ikke er signifikant forskel på de undersøgte indikatorer for naturtypens dynamik og tilgroningsgrad inden for - og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Vegetationen på strandvold med flerårige planter er typisk lav og relativt åben, men der er også mere stabile partier med opvækst af buske. Det er typisk i de mere stabile partier, der forekommer invasive arter. Der er en mindre påvirkning af saltvand fra havet end i strandvold med enårige arter.