Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Næringsstatus

Strandvold med flerårige planter er en relativt dynamisk naturtype med en relativt stor tilgængelighed af næringsstoffer fra opskyllet tang og andet organisk materiale. Når tangen rådner, frigives næringsstoffer til planternes vækst. Da de fleste næringsstoffer tilføres fra havet, formodes andre kilder til eutrofiering at være ubetydelige.

Indikatorer

Næringsstatus på strandvold med flerårige planter er i NOVANA programmet dokumenteret ved pH samt Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof og næringsratio. Jordbundens surhedsgrad spiller en afgørende rolle for plantevæksten, den mikrobielle aktivitet samt en række kemiske og fysiske jordbundsegenskaber. Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof er et udtryk for planternes næringspræferencer og dermed næringstilgængeligheden på levestedet integreret over en længere periode. Indikatoren er beregnet ud fra pinpoint-data, og abundante arter tillægges derved relativt større vægt. Indikatoren kan bruges som tegn på tidligere - eller igangværende eutrofiering.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Strandvoldenes pH ligger i gennemsnit på 6,3, og tre ud af fire målinger ligger over 6. Den gennemsnitlige næringsratio, beregnet ud fra arternes dækningsgrader i pinpoint-rammerne, er 0,89, og blot en ottendedel af prøvefelterne har en næringsratio under 0,8. Den gennemsnitlige indikatorværdi for næringsstof på strandvold med flerårige planter er 5,9, hvilket er kendetegnende for moderat næringsrige levesteder. Den gennemsnitlige næringsværdi ligger typisk mellem 5 og 7. En femtedel af prøvefelterne har en næringsværdi over 6,5 med almindelig kvik, spyd-mælde, draphavre, grå-bynke, vild kørvel, burre-snerre og stor nælde som hyppige arter, mens 10 % ligger under 5 med overdrevsarter såsom almindelig røllike, gul snerre, lancet-vejbred, strand-vejbred, sand-star, bidende stenurt og almindelig hvene.

Udvikling

Da strandvold med flerårige planter først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

Strandvold med flerårige planter er overvåget i alle fire regioner, men med det største antal prøvefelter i Østjylland og Fyn. Der er registreret relativt mange arter knyttet til moderat næringsrige levesteder på de vestjyske lokaliteter, mens datagrundlaget vurderes at være for spinkelt til en regional opdeling af data for pH.

Overvågningsdata viser, at der ikke er signifikant forskel på de undersøgte indikatorer for næringsstatus inden for - og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Næringsstatus for strandvold med flerårige planter er relativt høj, hvilket hænger sammen med, at naturtypen findes på opskyllet organisk materiale, hvor der er en naturlig høj frigivelse af næringsstoffer.