Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor findes naturtypen?

Strandvold med flerårige planter findes almindeligt langs kyster i de indre danske farvande, som er udsat for en vis bølgepåvirkning fra havet. Eksempler på naturtypen findes ved Kås Hoved og Røjensø Odde i Limfjorden, Helgenæs på Djursland, Stavns Fjord på Samsø og på Ulvshale på Møn.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 1220.1. Strandvold med flerårige planter er, med et samlet areal på 1.700 ha, en af de mindre udbredte lysåbne naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 36 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 1220.1). I 2002 og 2007 blev arealet med strandvold med flerårige planter i Danmark skønnet til 500 ha. Den seneste kortlægning inden for habitatområderne (2010-2011) peger imidlertid på, at naturtypen er mere udbredt end antaget.

Tabel 1220.1. Udbredelsesområde og areal for strandvold med flerårige planter (1220) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet. 

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 63 63 363 366 426 429
Areal i alt, afrundet (ha) 100 300 400 1.400 500 1.700
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 154 466 620
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 48 34 36