Hvor findes naturtypen?

Rigkær findes spredt på mindre arealer i størstedelen af landet, dog kun få steder vest for isens hovedstilstandslinie. Eksempler på naturtypen er kær ved Kielstrup Sø, Tved Kær på Djursland, Småsøerne ved Bastrup Sø i Nordsjælland, Brobæk Mose ved Gentofte Sø ved København, Vasby Mose nær Roskilde Fjord samt Bastemose på Bornholm.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 7230.1. Rigkær er, med et samlet areal på 8.900 ha, en af de almindelige lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 32 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 7230.1). Ved genkortlægningen af rigkær inden for habitatområderne er der kortlagt et større areal med naturtypen i begge regioner. I den atlantiske region er det kortlagte areal øget fra 222 til 524 ha. Det har samlet ført til en 31 % forøgelse af det skønnede areal for hele landet.

Tabel 7230.1. Udbredelsesområde og areal for rigkær (7230) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 13.500 13.500 29.600 29.600 43.100 43.100
Areal i alt, afrundet (ha) 800 1.400 6.900 7.600 7.700 8.900
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 222 524 2.215 2.378 2.437 2.902
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 28 37 32 32 32 32