Overvågningsdata

I første programperiode blev udlagt 96 overvågningsstationer for strandeng. Heraf var 18 intensive stationer, der blev overvåget årligt, og 78 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010.

I anden programperiode er udlagt 154 nye overvågningsstationer, der dækker naturtyperne: enårig strandengsvegetation (1310), vadegræssamfund (1320) og strandeng (1330), så det samlede stationsnet for de 3 naturtyper består af 250 strandengsstationer. Heraf er overvåget strandeng på 245 overvågningsstationer (Figur 1330.60). Alle 245 stationer er overvåget én gang, og 95 stationer fra første programperiode er overvåget to gange i perioden 2011-2014.  

Siden 2004 er der overvåget strandengsvegetation på 50 overvågningsstationer, der er udlagt for andre naturtyper, eksempelvis kystnære rigkær og overdrev.

Sammenlagt er der i perioden 2004-2014 registreret strandenge på 295 overvågningsstationer (Figur 1330.61), heraf ligger 242 inden for - og 53 uden for habitatområderne (Figur 1330.62).

Tabel 1330.5a. Oversigt over overvågningsstationer for strandeng i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2014. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som strandeng, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Overvågningsstationer
Strandeng

Første programperiode
2004-2010

Anden programperiode
2011-2015

Hele programmet
2004-2015

Stationens naturtype

Frekvens

Inden for

Uden for

Samlet

Inden for

Uden for

Samlet

Inden for

Uden for

Samlet

Strandeng

Hvert år

18

0

18

 

 

 

 

Hvert 6. år

44

34

78

198

47

245

 

 

 

Samlet

62

34

96

198

47

245

198

47

245

Andre typer

Hvert år

7

1

8

 

 

 

 

Hvert 6. år

35

4

39

4

2

6

 

 

 

Samlet

42

5

47

4

2

6

44

6

50

Samlet

104

39

143

202

49

251

242

53

295