Dynamik og tilgroningsgrad

Strandvold med enårige planter er et ekstremt dynamisk levested, der findes på opskyllet grus og organisk materiale. Naturtypen er udsat for bølgepåvirkning fra havet, der bidrager til at holde vegetationen i et tidligt successionsstadie, og på meget dynamiske kyststrækninger kan vegetationen flytte sig rundt på stranden i årets løb, alt efter hvor det aflejrede organiske materiale ophobes. Kystsikring vil modvirke den naturlige dynamik og være en trussel mod naturtypen.

Indikatorer

Den naturlige dynamik og tilgroningsgraden på strandvold med enårige planter er i NOVANA programmet dokumenteret ved dækningen af bart substrat (typisk grus og tang) samt vegetationens højde, der alle afspejler vegetationens struktur og mængden af biomasse. Ellenbergs indikatorværdi for salinitet er med som et udtryk for planternes tilpasning til saltpåvirkning og indikerer dermed, i hvilket omfang strandvoldsvegetationen påvirkes af havets påvirkning.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Den gennemsnitlige vegetationshøjde er 8 cm, og i omtrent 10 % af prøvefelterne er vegetationen højere end 20 cm. Vedplanter udgør en ubetydelig andel af plantedækket på strandvold med enårige planter.

I gennemsnit er knap halvdelen af jordoverfladen på strandvold med enårige planter blottet og vegetationsløs. I lidt mere end en fjerdedel af felterne er der en sluttet vegetation uden blottet bund.

Den gennemsnitlige salinitetsværdi er 2,2, hvilket er sammenlignelig med gennemsnittet for strandengene (1330), men lidt højere end gennemsnittet for strandvold med flerårige planter (1220). Sidstnævnte hænger naturligt sammen med at strandvold med enårige planter findes tættere på havet end strandvold med flerårige planter. Omtrent en sjettedel af prøvefelterne har en gennemsnitlig salinitetsværdi over 4, der indikerer at en væsentlig del af arterne er tolerante overfor regelmæssige oversvømmelser af saltvand. De hyppigste salttolerante arter er strand-mælde, almindelig vej-pileurt, strand-annelgræs, strandasters og kødet hindeknæ.

Udvikling                                                                         

Da strandvold med enårige planter først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

De nordjyske strandvolde med enårige planter er karakteriseret ved en højere dækning af lave og høje vedplanter samt en mindre dækning af bart substrat end i de øvrige dele af landet. I Østjylland og Fyn er den gennemsnitlige vegetationshøjde lavere end i de øvrige to regioner.

Overvågningsdata viser, at der ikke er signifikant forskel på de undersøgte indikatorer for naturtypens dynamik og tilgroningsgrad inden for - og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Vegetationen på strandvold med enårige planter er lavtvoksende, åben og fri for vedplanter. Det hænger sammen med havets tilbagevendende nulstilling af successionen.