Næringsstatus

Strandvold med enårige planter er en ekstremt dynamisk naturtype med en relativt stor tilgængelighed af næringsstoffer fra opskyllet tang og andet organisk materiale. Når tangen rådner, frigives næringsstoffer til planternes vækst. Yderligere tilførsel af næringsstoffer sker typisk via atmosfærisk deposition, der formodes at have en meget begrænset betydning for naturtypens flora.

Indikatorer

Næringsstatus på strandvold med enårige planter er i NOVANA programmet dokumenteret ved pH samt Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof og næringsratio. Jordbundens surhedsgrad spiller en afgørende rolle for plantevæksten, den mikrobielle aktivitet samt en række kemiske og fysiske jordbundsegenskaber. Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof er et udtryk for planternes næringspræferencer og dermed næringstilgængeligheden på levestedet integreret over en længere periode. Indikatoren er beregnet ud fra pinpoint-data, og abundante arter tillægges derved relativt større vægt. Indikatoren kan bruges som tegn på, om der er tegn på tidligere eller igangværende eutrofiering.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Strandvoldenes pH ligger i gennemsnit på 6,4, og tre ud af fem målinger ligger over 6.

Den gennemsnitlige næringsratio, beregnet ud fra arternes dækningsgrader i pinpoint-rammerne, er 0,86, og blot en femtedel af prøvefelterne har en næringsratio under 0,8.  Den gennemsnitlige indikatorværdi for næringsstof på strandvold med enårige planter er 5,5, hvilket er kendetegnende for moderat næringsrige levesteder. Der er en relativt lille variation i den gennemsnitlige næringsværdi, og to ud af tre prøvefelter har en næringsværdi over 6 med strand-kamille, strand-mælde, almindelig kvik, gåsepotentil, marehalm og spyd-mælde som hyppige arter.

Udvikling

Da strandvold med enårige planter først er overvåget fra 2011, er der ikke beregnet udviklingstendenser.

Geografiske mønstre

De nordjyske overvågningsstationer har en større andel arter, der er tilpasset mere næringsfattige levesteder, end i den østjyske region.

Overvågningsdata viser, at der ikke er signifikant forskel på de undersøgte indikatorer for næringsstatus inden for - og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Næringsstatus for strandvold med enårige planter er naturligt høj, hvilket hænger sammen med, at naturtypen findes på opskyllet organisk materiale, hvor der er en naturlig høj frigivelse af næringsstoffer.