Hvor findes naturtypen?

Strandvold med enårige planter findes almindeligt langs kyster i de indre danske farvande, som er udsat for en vis bølgepåvirkning fra havet. Eksempler på naturtypen findes ved Kås Hoved og Røjensø Odde i Limfjorden, på Læsø, langs Stavns Fjord på Samsø og langs Roskilde Fjord.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 1210.1. Naturtypen er, med et samlet areal på 250 ha, en af de mindst udbredte lysåbne naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 34 % af arealet findes inden for habitatområderne. I 2002 og 2007 blev arealet med strandvold med flerårige planter i Danmark skønnet til 900 ha. Den seneste kortlægning inden for habitatområderne (2010-2011) peger imidlertid på, at naturtypen er mindre udbredt end antaget (Tabel 1210.1).

Tabel 1210.1. Udbredelsesområde og areal for strandvold med enårige planter (1210) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013

Udbredelsesområde (km2)

63 63 363 366 426 429
Areal i alt, afrundet (ha) 150 10 750 240 900 250

Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha)

4 78 82

Andel af arealet inden for habitatområderne (%)

40 33 34