Prøvefelter

Der er sammenlagt overvåget 9.138 prøvefelter med surt overdrev i perioden 2004-2015, med en registrering af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter (Tabel 6230.5b). I jordprøverne er foretaget 2.442 målinger af pH, 1.481 målinger af fosfortallet i jorden og 904 målinger af C/N-forholdet i jorden. I planteprøverne er foretaget 971 målinger af kvælstofindholdet i løvet og 867 målinger af fosforindholdet i løvet.

Tabel 6230.5b. Oversigt over antal registreringer af vegetation, jordbund og planter i prøvefelter på/i surt overdrev i perioden 2004-2015.

Der er sammenlagt foretaget registreringer af vegetationens artssammensætning og struktur i 5.185 prøvefelter med surt overdrev, heraf er 1.526 registreret mindst to gange i perioden 2004-2015 (Tabel 6230.5c). Der er målt pH i jorden i 1.634 prøvefelter, heraf 428 gentagne målinger i det samme prøvefelt. Mængden af plantetilgængeligt fosfor (fosfortallet) er sammenlagt målt i 216 prøvefelter, hvoraf ingen var gentagne målinger i det samme prøvefelt. Kvælstofindholdet i løvet er sammenlagt målt i 765 prøvefelter, heraf 203 gentagne målinger i det samme prøvefelt. Fosforindholdet i løvet er sammenlagt målt i 765 prøvefelter, heraf 203 gentagne målinger i det samme prøvefelt.

Tabel 6230.5c. Oversigt over gentagne registreringer af det samme prøvefelt i perioden 2004-2015. I de prøvefelter, der en eller flere gange er registreret som naturtypen surt overdrev, er vegetation samt pH, fosfortallet i jorden, kvælstofindholdet i løvet og fosforindholdet i løvet registreret mellem en og ni gange.