Hvor findes naturtypen?

Tør hede findes hovedsageligt på sandede og næringsfattige jorde i Vest-, Midt- og Nordjylland og enkelte steder på mindre arealer i det østlige Danmark. Eksempler på naturtypen er Hjelm Hede og Lønborg Hede i Vestjylland og Kongenshus Hede, Gjern Bakker og Kongssø Hede i Midtjylland.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 4030.1. Tør hede er, med et samlet areal på 20.000 ha, en af de mest udbredte lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 48 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 4030.1). Ved genkortlægningen af tørre heder inden for habitatområderne er der kortlagt et større areal med naturtypen i den atlantiske region, men et mindre areal i den kontinentale region. Det har samlet ført til et mindre skønnet areal for hele landet.

Tabel 4030.1. Udbredelsesområde og areal for tør hede (4030) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 13.200 13.300 24.200 24.100 37.500 37.700
Areal i alt, afrundet (ha) 15.400 14.200 6.400 5.800 21.800 20.000
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 6.640 7.020 3.136 2.641 9.776 9.661
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 43 49 49 45 45 48