Næringsstatus

En lav og åben tørvelavning vegetation med mulighed for opretholdelse af en artsrig flora forudsætter en ekstremt begrænset tilgængelighed af næringsstoffer. Næringsbelastning i tørvelavning forekommer enten i form af atmosfærisk deposition eller afdrift fra omkringliggende dyrkede marker. Eutrofiering fører til, at tørvelavningernes typiske plantearter forsvinder.

Indikatorer

Næringsstatus i tørvelavning er i NOVANA programmet dokumenteret ved pH i jorden og Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof. Jordbundens surhedsgrad spiller en afgørende rolle for plantevæksten, den mikrobielle aktivitet samt en række kemiske og fysiske jordbundsegenskaber. Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof er et udtryk for planternes næringspræferencer og dermed næringstilgængeligheden på levestedet integreret over en længere periode. Indikatoren er beregnet ud fra pinpoint-data, og abundante arter tillægges derved relativt større vægt. Indikatoren kan bruges som tegn på tidligere eller igangværende eutrofiering.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Tørvelavningernes pH tyder på en ret sur naturtype med gennemsnit på 3,9, og tre ud af fire prøvefelter har en pH-værdi mellem 3,5 og 4,5.

Den gennemsnitlige indikatorværdi for næringsstof, beregnet ud fra arternes dækningsgrader i pinpoint-rammerne, er 1,6, hvilket er kendetegnende for ekstremt næringsfattige levesteder. Der er en meget lille variation i den gennemsnitlige næringsværdi i de overvågede tørvelavninger, og stort set alle prøvefelter har næringsværdier, der ligger mellem 1 og 2,2 med klokkelyng, smalbladet kæruld, rundbladet soldug, hvid næbfrø, liden soldug og benbræk som hyppige arter.

Udvikling

Der er ingen signifikante ændringer i de undersøgte indikatorer for tørvelavningernes næringsstatus i perioden 2004-2015.

Geografiske mønstre

Der er ikke væsentlige forskelle i vegetationens næringsbelastning (udtrykt ved Ellenbergs indikatorværdi) i de tre regioner, der er udlagt overvågningsstationer i.

Overvågningsdata viser, at der ikke er forskel i de undersøgte indikatorers fordeling inden for - og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Tilstanden i tørvelavning er ekstremt næringsfattig og desuden stabil.