Dynamik og tilgroning

Våd hede forekommer på næringsfattig og fugtig jordbund og i et klima uden ekstremer i temperatur og nedbør. Som mange lysåbne naturtyper er våd hede et semi-naturligt økosystem, som i fravær af naturlige forstyrrelser langsomt vil ændre sig i retning mod fugtig birk- eller pileskov. Viden om denne naturtype, inklusive plejen af den, er yderst begrænset. Der er stort set ingen dyr, der æder klokkelyng, og våde heder er vanskelige at afbrænde. Generelt er klokkelyngheden en meget stabil hedetype. Plejebehovet er derfor lavt.

Indikatorer

Tilgroningsgraden på våd hede er i NOVANA programmet dokumenteret ved dækningen af lave og høje vedplanter, der er vigtige strukturindikatorer for tilgroning.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Vegetationshøjden på våd hede er 20,5 cm. Dækningen af vedplanter er generelt lav på våd hede med en gennemsnitlig dækning på 4,3 og 5 % for hhv. lave og høje vedplanter, og i 90 % af prøvefelterne er der ikke fundet lave vedplanter. De hyppigst registrerede vedplanter på våd hede er dun-birk, mose-pors, bjerg-fyr, skovfyr og krybende pil.

Udvikling

Der er et signifikant fald i dækningen af lave vedplanter på 0,6 % om året i perioden 2004-2015, mens der ikke er signifikante ændringer i vegetationshøjden og dækningen af høje vedplanter.

Geografiske mønstre

Der er en forskel i den gennemsnitlige dækning af både lave og høje vedplanter mellem de fire regioner med den laveste dækning i Vestjylland og den højeste dækning i Nordjylland. Den gennemsnitlige vegetationshøjde er nogenlunde ens i hele landet.

Overvågningsdata viser endvidere, at der ikke er signifikant forskel på vegetationshøjden og dækningen af vedplanter inden for - og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Dækningen af vedplanter er generelt lav på våd hede med en gennemsnitlig dækning på 4,3 og 5 % for hhv. lave og høje vedplanter. Der er et signifikant fald i dækningen af lave vedplanter på 0,6 % om året. De hyppigst registrerede vedplanter på våd hede er dun-birk, mose-pors, bjerg-fyr, skovfyr og krybende pil. Der er en forskel i den gennemsnitlige dækning af både lave og høje vedplanter mellem de fire regioner, med den laveste dækning i Vestjylland og den højeste dækning i Nordjylland.