Du er her: novana.au.dk Våd hede (4010) Udbredelse

Hvor findes naturtypen?

Våd hede findes overvejende på sandede og tørveholdige jorder i Jylland, ofte kun som et smalt bælte omkring vandhuller, i fugtige lavninger på heden og i tilknytning til højmoser. Sænkning af grundvandet har flere steder betydet, at naturtypen er gået tilbage, og at blåtop derefter er blevet den dominerende plante. Veludviklede klokkelyngheder findes på Lønborg Hede og Nørholm Hede i Vestjylland. Andre eksempler findes på Hulsig Hede syd for Skagen, Hanstholm Reservatet i Thy og på Borris Hede og Harrild Hede i Midtjylland.

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 4010.1. Våd hede er, med et samlet areal på 7.200 ha, en af de almindelige lysåbne terrestriske naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at mere end halvdelen af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 4010.1). I 2004-2005 blev der kortlagt 419 ha med våd hede inden for habitatområderne i den atlantiske region. Ved den anden kortlægning i 2010-2011 blev der kortlagt hele 2.411 ha med naturtypen. Ændringerne i det kortlagte areal med våd hede i den atlantiske region kan ikke tages som udtryk for en reel fremgang, men snarere en følge af de ændrede definitioner af naturtypen. Definitionen af våd hede (4010) er således ændret fra ”dominans af dværgbuske” til ”præget af dværgbuske og/ eller lave pors, ofte med et stort indslag af blåtop.” (se bilag 4a og 4b i Fredshavn m.fl. 2004 og 2011), hvilket har ført til, at langt flere våde heder kan henføres til naturtypen.

Tabel 4010.1. Udbredelsesområde og areal for våd hede (4010) som afrapporteret til EU i 2007 og 2013. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet.

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 13.200 13.300 12.900 13.000 26.100 26.300
Areal i alt, afrundet (ha) 800 5.700 1.500 1.500 2.300 7.200
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 419 2.411 632 644 1.051 3.054
Andel af areal inden for habitatområderne (%) 52 42 42 43 46 42
110681 / i31