Næringsstatus

En relativt lavtvoksende vegetation i vadegræssamfund et med islæt af strandengens urteflora forudsætter en begrænset tilgængelighed af næringsstoffer. Næringsbelastning i vadegræssamfund forekommer enten i form af direkte gødskning på de tilstødende strandenge, via atmosfærisk deposition eller via drænvand fra omkringliggende landbrug. Tilførsel af næringsstoffer favoriserer de mere kvælstofelskende høje græsser, herunder almindelig vadegræs, på bekostning af de lave og langsomtvoksende urter og accelererer dermed udviklingen mod tætte monotone bestande af vadegræs.

Indikatorer

Der er kun målt pH i ganske få prøvefelter i vadegræssamfund, og da der ikke findes Ellenberg-værdier for arten almindelig vadegræs (Spartina alterniflora x maritima), har det ikke været muligt at beregne gennemsnitlige indikatorværdier for næringsstatus.