Dynamik og tilgroningsgrad

Vadegræssamfund er et pionersamfund bestående af høje og tætte vegetationer domineret af flerårige græsser fra slægten vadegræs. Naturtypen udvikler sig langs beskyttede kyster, hvor vandet er relativt stillestående, og erosionen af planter og sediment derfor er begrænset. Ved græsning udvikles samfundet mod naturtypen strandeng (1330) og i åbne, og i relativt lavtvoksende vadegræssamfund er der islæt af arter fra den græssede strandeng.

Indikatorer

Den naturlige dynamik og tilgroningsgraden i vadegræssamfund er i NOVANA programmet dokumenteret ved dækningen af vadegræs, rørsump (tagrør og strand-kogleaks) og vedplanter, vegetationens højde, samt forekomsten af græsning, der alle afspejler vegetationens struktur og mængden af biomasse.

Resultater 2004-2015

Tilstand

Den gennemsnitlige vegetationshøjde i vadegræssamfund er 39,5 cm, og højden varierer fra 0 til 80 cm. Omtrent en fjerdedel af prøvefelterne har en vegetationshøjde under 20 cm. Vadegræs har en gennemsnitlig dækning på 72% i pinpoint-rammerne og i to ud af tre prøvefelter er vadegræs fladedækkende. Rørsumparterne tagrør og strand-kogleaks samlet dækker ganske få procent. Der er ikke registreret vedplanter, og med undtagelse af en enkelt lokalitet er der ikke registreret tegn på græsning. 

Udvikling

Da vadegræssamfund ikke blev overvåget i første programperiode, er det endnu ikke muligt at beregne udviklingstendenser for denne naturtype.

Geografiske mønstre

Datagrundlaget er ikke tilstrækkeligt stort til en regional opdeling, og da ingen prøvefelter ligger uden for habitatområderne, er det ikke muligt at vurdere, om der er forskel på tilstanden inden for - og uden for habitatområderne.

Sammenfatning

Sammenlagt tyder overvågningsdata således på, at selvom vegetationsdækket er højt og tæt med dominans af almindelig vadegræs i hovedparten af prøvefelterne, er der også mindre dele af vadegræssamfundene, der er i et tidligt successionsstadie med en relativt lavtvoksende og åben vegetation.

Vadegræs findes typisk uden for de indhegnede arealer på vandsiden af strandenge (1330). Overvågningsstation ved Sondrup Strand. Foto: Henriette Bjerregaard, SVANA