Hvor findes naturtypen?

Vadegræssamfund findes i Vadehavet og en række steder langs kysten af Kattegat, herunder i Mariager Fjord i Østjylland. Naturtypen spreder sig langs de beskyttede kyster, ofte på bekostning af arealer med enårig strandengsvegetation (1310).

Naturtypens udbredelsesområde, det kortlagte areal samt den geografiske fordeling af første programperiodes overvågningsstationer (2004-2010) er vist i Figur 1320.1. Vadegræssamfund er, med et samlet areal på 250 ha, en af de mindst udbredte lysåbne naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 82 % af arealet findes inden for habitatområderne (Tabel 1320.1).

Tabel 1320.1. Udbredelsesområde og areal for vadegræssamfund (1320) som beregnet i 2013 på baggrund af de nyeste kortlægnings- og overvågningsdata. Den arealmæssige dækning af naturtypen er vist ved den samlede dækning i hele landet, det kortlagte areal inden for habitatområderne og andelen af det samlede areal, der ligger inden for habitatområderne. Arealerne er vist for de to biogeografiske regioner og for hele landet. 

Atlantisk region Kontinental region Hele landet
2007 2013 2007 2013 2007 2013
Udbredelsesområde (km2) 5.400 10.000 15.400
Areal i alt, afrundet (ha) 250 10 250
Inden for habitatområderne, kortlagt areal (ha) 213 9 222
Andel af arealet inden for habitatområderne (%) 81 90 82