Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mygblomst

Liparis loeselii

Levested

Mygblomst vokser i moslaget eller førnelaget på kalkholdig, gerne mosdækket jordbund i fugtige enge og moser samt i grønklitlavninger.

Et individ af mygblomst består af en stængelknold med ét eller to løvblade. Ved blomstring skyder en stængel frem mellem de to løvblade og kan bære fra én til 25 blomster (Wind 2014). Befrugtningen foregår primært ved selvbestøvning (Hagerup 1941), hvilket oftest medfører en rigelig frugtsætning. Stængelknolden er i stand til at dele sig, så det kan være svært at afgøre, om der er tale om to selvstændige individer eller to datterindivider, der udspringer fra samme moderindivid, uden at individerne tages op (Wind 2002). Mygblomst har således både en generativ og vegetativ formeringsstrategi.

Overvågningen 2016

En bestand er en samling af enkeltindivider af mygblomst på et levested. Bestandsstørrelse og -sammensætning opgøres ved en totaloptælling af enkeltindivider. Bestandens udstrækning fastlægges ved hjælp af GPS.

Under optællingen fordeles planterne på vegetative med henholdsvis ét eller to løvblade samt på blomstrende individer. Individer, hvor blomsterne er aborteret, eller de blomstrende stængler er afbidt, dvs. at frugtsætningen udebliver, noteres særskilt. Antallet af blomstrende og dermed de potentielt frugtsættende individer er et udtryk for bestandens formeringspotentiale. Derudover registreres en række levestedsdata i form af biotiske og abiotiske faktorer, jf. den tekniske anvisning (Wind & Nygaard 2012).

Resultater

Mygblomst blev som led i NOVANA-artsovervågningen 2016 eftersøgt på 30 lokaliteter i 17 kvadrater af 10x10 km beliggende i den kontinentale biogeografiske region. Arten blev registreret på 22 lokaliteter fordelt på 12 kvadrater med fire i Jylland, to på Fyn og seks på Sjælland (Tabel 1).

Tabel 1. Overvågning af mygblomst, NOVANA 2016.

Forekomst og udbredelse i Danmark af mygblomst i forbindelse med NOVANA-artsovervågningen 2016 fremgår af Figur 1.

Bestandstørrelse

I 2016 blev mygblomst genfundet på Buksekær ved Saltbæk Vig efter fire års fravær. Omvendt blev arten i 2016 ikke registreret på Nørlev i Vendsyssel og Forklædet midt (på Orø) og i lighed med de foregående henholdsvis tre og fem år heller ikke på Bagholt og Flyndersø (på Sjælland) samt Dyndeby (på Bornholm). Det giver en total på 22 lokaliteter med genfund af mygblomst i 2016 fordelt med seks i Jylland, fem på Fyn og elleve på Sjælland (Tabel 1). Antallet af planter spænder fra ét blomstrende individ på Forklædet N til 2.026 individer på Asmindrup ved Saltbæk Vig. Sammenlagt blev der i 2016 registreret 2.024 blomstrende og 3.184 vegetative planter eller totalt 5.208 individer (Tabel 2).

Mygblomst blev i 2016 eftersøgt på tre nye lokaliteter uden genfund. Det drejer sig om Uggerby Ås udløb og Fuglsø ved Mols Bjerg begge i Jylland og Kostræde Banke på Sjælland (Figur 1).

Tabel 2. Voksesteder med forekomst af mygblomst ved NOVANA-artsovervågningen 2011, 2012 og 2013 (Søgaard m.fl. 2013 og 2015) samt 2014, 2015 og 2016. - (tankestreg) betyder, at mygblomst ikke førhen var kendt på voksestedet. 1) Optælling af 8 % af bestanden i 2011. 2) Bestanden på Forklædet på Orø blev i 2012 opdelt i en nord-, midt- og sydbestand.

Bestandsudviklingen for de enkelte bestande af mygblomst viser, at antallet af både vegetative og blomstrende planter svinger meget fra år til år. Når den samlede bestandsudvikling iagttages, udligner udsvingene i de enkelte bestande ofte hinanden. Herved bliver de samlede udsving knapt så tydelige, ligesom nyfund af bestande i de foregående år slører den samlede bestandsudvikling (Figur 3, Tabel 2).

Efter tre år med øgning af individantallet faldt det samlede antal planter i 2016 til det tredje højeste i perioden 2011-2016. Faldet skyldes et mindre fald i individantal i de fynske og et større fald i de sjællandske bestande, mens der har været en beskeden stigning i antallet af planter i de jyske bestande efter flere år med nedgang i antallet af individer (Figur 3, Figur 4 og Figur 5).

Samlet vurdering og konklusion

Mygblomst er i 2016 blevet registreret på 22 lokaliteter i Jylland, på Fyn og Sjælland alle beliggende i den kontinentale biogeografiske region.

Flere nyopdagede bestande og satellitbestande i 2012 på gammelkendte og på nye lokaliteter gør, at det samlede antal mygblomstlokaliteter i 2016 er 22. Desuden er arten i 2016 ikke genfundet på fire, nemlig Nørlev, Flyndersø, Bagholt og Dyndeby. Ændringer i antallet af individer og antallet af lokaliteter er påvirket af mygblomsts evne til at vokse skjult underjordisk i en årrække, hvorved arten fremstår ’vagabonderende’ på levestederne (Wind 2014).

Det samlede antal mygblomst i 2016 var med 5.208 registrerede individer det tredje højeste i den nuværende NOVANA-periode 2011-2016. Faldet i individantal skyldes især nedgangen i antallet af optalte planter i de store sjællandske bestande som Even, Kaldred og især Forklædet på Orø, hvilket en fremgang på Asmindrup ikke kan opveje. I de fynske bestande er der optalt færre individer på Helnæs, mens antallet på Urup er næsten uændret. I de jyske bestande er der en mindre fremgang efter flere år med fald i individantallet, som ikke kan opveje faldet i individantal i de to andre landsdeles bestande.

I én jysk og to sjællandske bestande er der ikke registreret individer af mygblomst i 2016, nemlig Nørlev samt Bagholt og Flyndersø, mens arten efter fire års fravær igen er konstateret, om end i beskedent omfang, på Buksekær ved Saltbæk Vig. Om der her er tale om fire års underjordisk tilværelse eller nyfremspirede planter, er uvist. De betydelige udsving i individantal er formodentlig et udslag af naturlige bestandssvingninger snarere end tilbagegang i mygblomstbestanden.

Referencer

  • Hagerup, O. (1941): Bestøvningen hos Liparis og Malaxis. – Bot. Tidsskr. 45: 396-402.
  • Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. (2013). Overvågning af arter 2004-2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50. 240 s.' og

  • Søgaard, B., Wind, P., Bladt, J.S., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Galatius, A. & Teilmann, J. (2015). Arter 2012-2013. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. - Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 124. 82 s.

  • Wind, P. (2002). Mygblomst (Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard) – status og bevaring i Danmark. – Flora og Fauna 108: 33-48.
  • Wind, P. (2014). Mygblomst (Liparis loeselii L.C.M. Richards – rigkærets vagabond. – Flora og Fauna 119: 100-113.
  • Wind, P. & Nygaard, B. (2012). Overvågning af mygblomst Liparis loeselii. - Teknisk anvisning til intensiv overvågning TA nr. A33. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt center for Miljø og Energi. 17 s.