Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pibesvane, november

Baggrund

Optællinger af pibesvane i november er national og sigter mod at overvåge arten i de fuglebeskyttelsesområder, hvor den indgår i udpegningsgrundlaget. Der gennemføres på dette tidspunkt af året optællinger af flokke i en række nordeuropæiske lande for at skaffe data til en vurdering af artens ynglesucces, men disse tællinger dækker ikke alle områder.

Undersøgelsesområde

Pibesvane optælles på de traditionelle rastepladser i Jylland samt i enkelte andre områder, hvor arten ofte forekommer på træk om efteråret.