Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Svømmeænder og taffeland, oktober

Baggrund

Optællingen af fugle i oktober omfatter pibeand Anas penelope, knarand Anas strepera, krikand Anas crecca, gråand Anas plathyrhynchos, spidsand Anas acuta, skeand Anas clypeata og taffeland Aythya ferina. Denne tælling er national og sigter mod at overvåge de seks af arterne i fuglebeskyttelsesområder, hvor arterne indgår i udpegningsgrundlaget samt i en række reservater og i nogle naturgenoprettede områder. Gråand overvåges også, men indgår ikke i noget udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder. De seks fuglearter er alle følsomme over for kulde og forlader i stor udstrækning Danmark i tilfælde af længerevarende frostperioder. Arterne dækkes derfor dårligt ved midvintertællinger, men bliver i stedet dækket ved en oktobertælling.

Undersøgelsesområde

Svømmeænder og taffeland dækkes i en række områder over hele landet. Overvågningen kombinerer en flytælling i Vadehavet med landbaserede tællinger i det øvrige Danmark.