Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vadefugle, medio august

Baggrund

Optællingen af vadefugle i august omfatter klyde Recurvirostra avosetta, strandhjejle Pluvialis squatarola, storspove Numenius arquata, rødben Tringa totanus og hvidklire Tringa nebularia. Denne optælling er national og sigter mod at overvåge de fem arter i fuglebeskyttelsesområder, hvor de indgår i udpegningsgrundlaget.

Undersøgelsesområde

Klyde dækkes i nogle få udvalgte fuglebeskyttelsesområder i og uden for Vadehavet, hvor fuglene samles i sensommeren for at fælde svingfjer. De fire øvrige arter bliver alene optalt i fuglebeskyttelsesområder i Det Danske Vadehavsområde. Overvågningen kombinerer en flytælling i Vadehavet med landbaserede tællinger af klyde i det øvrige Danmark.


Rødben Tringa totanus
Foto: Kevin Kuhlmann Clausen


Hvidklire Tringa nebularia
Foto: Wikimedia Commons/MPF