Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Alkefugle

Levested

De fem arter af alkefugle, alk Alca torda, lomvie Uria aalge, tejst Cepphus grylle, lunde Fratercula arctica og søkonge Alle alke overvintrer i varierende antal i de dybere dele af de danske farvande, hvortil de fleste kommer fra yngleområder nord og øst for Danmark (Cramp & Simmons 1983). Langt de fleste alkefugle, der registreres, er alke og lomvier.

Udbredelse

Alkefugle er udbredte i Nordsøen og de fleste af de indre danske farvande. De største forekomster registreres i Kattegat.  

Overvågningen 2016

Alkefugle er blevet overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande i vinteren 2016.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket.

Overvågningsmetode

Alkefugle overvåges på de landsdækkende optællinger af vandfugle ved midvinter, som foretages hvert tredje år. De registreres hovedsageligt vha. linjetransekttællinger fra fly over de dybere dele af de danske farvande. Identifikation af alkefugle til artsniveau fra fly kræver meget gode observationsforhold, og ofte er det kun fugle tæt på flyveren, der kan identificeres til artsniveau.

Resultater

På den landsdækkende midvintertælling i 2016 blev der i alt registreret 4.236 alkefugle. Størstedelen (Tabel 1) af disse er ubestemte alk/lomvie (3.547) og artsbestemte lomvier (391) og alke (290). Tejst (8) registreres kun fåtalligt. Langt hovedparten af alkefuglene blev registreret i den østlige del af Kattegat på grænsen til svensk farvand (Figur 1). Der forekom dog alkefugle spredt over det meste af de indre danske farvande. Forekomsten er lig den observerede på landsdækkende optælling i 2008, hvor der i 2013 var større forekomster i Aalbæk Bugt (Pihl m.fl. 2015). Omkring Bornholm blev der, som på den seneste landsdækkende optælling i 2013, registreret en fin forekomst (373), især i området omkring Ertholmene, hvor både Alk og Lomvie har deres største ynglebestande i Danmark.

Konklusion

Antallet af registrerede alkefugle var på niveau med den landsdækkende midvinteroptælling i 2008 og således noget højere end i 2013. De årlige udsving kan skyldes, at alkefugle fouragerer på fiskestimer, hvorfor forekomsten varierer, alt efter tilstedeværelsen af disse. Dette forhold formodes at være årsag til de årlige forskydninger af fordelingen i Kattegat, hvor hovedparten af fuglene i dansk farvand overvintrer. Traditionelle overvintringsområder som Sydlige Nordsø og Jammerbugten blev ikke dækket i 2016.

I 2008 blev det estimeret, at ca. 76.500 alke og lomvier overvintrede i Danmark, langt hovedparten i Kattegat (Petersen & Nielsen 2011).

Referencer

  • Tidligere rapporter om resultater af de landsdækkende flytællinger (se referencerne i metodeafsnittet).
  • Cramp S & Simmons KEL (red.) (1983). Handbook of the birds of Europe the Middle East and North Africa. The birds of the Western Palearctic. Vol. III. Waders to gulls. – Oxford University Press.
  • Petersen, I.K. & Nielsen, R.D. (2011). Abundance and distribution of selected waterbird species in Danish marine areas. - Report commissioned by Vattenfall A/S. 62 s.