Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bjergand

Levested

Bjerganden Aythya marila yngler på Island, i Skandinaviens bjergegne og østover i det nordlige Rusland. Bjergand er en meget sjælden og uregelmæssig dansk ynglefugl, men overvintrer regelmæssigt på nogle få lokaliteter og spredt i den resterende del af landet. Arten forekommer primært i lukkede nor og beskyttede og uforstyrrede havområder, men træffes også i større søer.

Udbredelse

De overvintrende bjergænder forekommer overvejende i Kattegat og Bælterne, men kan også optræde i Limfjorden og i Sydøstdanmark. Fuglene raster øjensynligt om dagen for at tage på fourageringstogter om natten.

Overvågningen 2016

Bjergænder er blevet overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande ved midvinter.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket.

Overvågningsmetode

Arten er især optalt ved transekt- og totaltællinger foretaget fra fly, i mindre omfang ved optællinger foretaget fra land.

Resultater

Der blev i alt registreret 15.505 bjergænder på den landsdækkende midvintertælling i 2016 (Figur 1). Set i et længere perspektiv er bestanden faldet, men har siden 2000 været forholdsvist stabil på et lavere niveau (Tabel 1).

Størstedelen af de overvintrende fugle blev i lighed med tidligere tællinger registreret på forholdsvis få lokaliteter. De største flokke blev registreret i Hevring Bugt (6.300 fugle), ved Ristinge Hale i det Sydfynske Øhav (3300 fugle), i Helnæs Bugt (2.500 fugle) og Præstø Fjord (1.400 fugle) (Figur 1). Der blev ikke observeret nogle nævneværdige flokke i Lillebælt, som ellers de senere år har haft de højeste antal overvintrende bjergænder.

Konklusion

Antallet af overvintrende bjergænder har været forholdsvist stabilt på de seneste midvintertællinger, udført siden 2000. Arten registreres over hele landet, men med hovedparten i få store flokke på få traditionelle lokaliteter. Der blev ikke observeret nogle større flokke i Lillebælt på tællingen i 2016.

Referencer