Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Blisgås

Levested

Blisgås Anser albifrons overvintrer overvejende i Holland, Tyskland og Polen. Fuglene ses på forårs- og efterårstræk i Danmark og i stigende omfang også om vinteren. Her træffes de på grønne marker i den sydlige del af landet.

Udbredelse

Blisgås er udbredt som træk og vintergæst over hele landet, men hovedparten registreres i det sydlige Danmark. Den lille bestand, som meget længe har overvintret på Nordfyn, kan stadig ses her.

Overvågningen 2016

Blisgås blev overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande i vinteren 2016, herunder også i samtlige 49 indeksområder.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket. For blisgås er det dog målrettede optællinger af engområder og agerjorde i indlandet, der udgør det største datasæt.  

Overvågningsmetode

Arten er især registreret ved optællinger foretaget fra land.

Resultater

Der blev registreret blisgæs over det meste af landet på midvintertællingen i 2016, dog med flest fugle i den sydlige halvdel af Jylland, på Nordfyn, Langeland, Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn (Figur 1). Det samlede antal i januar 2016  var 6.301 blisgæs, noget færre end de umiddelbart forudgående år (Figur 2). Antallet af registrerede blisgæs varierer, men er steget siden NOVANA programmets opstart i 2004 (Tabel 1).

Konklusion

Blisgås har i Danmark været optalt næsten årligt siden 1980’erne. Set i det lange perspektiv er bestanden steget, både som helhed (Fox m.fl. 2010) og i Danmark. De senere års betydelige år-til-år udsving skyldes, akkurat som for kortnæbbet gås, givetvis især forskelle mellem vintrenes hårdhed og snefald.

Referencer

  • Tidligere rapporter om resultater af de landsdækkende gåsetællinger (se referencerne i metodeafsnittet).
  • Fox, A.D., Ebbinge, B.S., Mitchell, C., Heinicke, T., Aarvak, T., Colhoun, K., Clausen, P., Dereliev, S., Faragó, S., Koffijberg, K., Kruckenberg, H., Loonen, M.J.J.E., Madsen, J., Mooij, J., Musil, P., Nilsson, L, Pihl,, S. & van der Jeugd, H. (2010). Current estimates of goose population sizes in western Europe, a gap analysis and an assessment of trends. – Ornis Svecica 20: 115-127.