Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bramgås

Levested

Bramgås Branta leucopsis træffes i træktiden på strandenge, enge og marker, sjældent langt fra kysten.

Udbredelse

Bramgås var førhen kun udbredt som vintergæst i Vadehavsområdet, men har i løbet af de sidste 10 år udvidet sit overvintringsområde til også at omfatte dele af Vest- og Nordjylland og er også i stigende grad registreret i Østdanmark, bl.a. på Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn. I træktiden kan bramgæs ses over det meste af landet, i særdeleshed i de sydlige dele.

Overvågningen 2016

Bramgås blev overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande i vinteren 2016, herunder også i samtlige 49 indeksområder.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket. For bramgås er det dog målrettede optællinger af engområder og agerjorde, der udgør det største datasæt.  I marts blev der foretaget en landbaseret totaloptælling af bramgås på et stort antal kendte rastepladser for arten.    

Overvågningsmetode

Arten er især registreret ved optællinger foretaget fra land, men enkelte flokke er observeret ved totaltællinger foretaget fra fly.

Resultater

Bramgås var ved midvintertællingen i 2016 især udbredt i Vadehavet, omkring det Sydfynske Øhav, på Vest- og Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn (Figur 1), hvorimod der var noget færre fugle i de nordlige dele af Jylland end ved de foregående midvintertællinger. Der blev optalt 157.065 bramgæs, hvilket er på niveau med de to forudgående år (Figur 2). Set i et længere perspektiv er bestanden af bramgås steget stærkt siden begyndelsen af 1980-erne, hvor arten stort set ikke overvintrede i Danmark (Tabel 1, Figur 2). 

I marts var der bramgæs over store dele af landet, herunder også rundt ved Limfjorden (Figur 3). Det samlede antal på knap 250.000 fugle er det højeste, der nogensinde er registreret i Danmark og godt 50.000 flere end året før. Der blev optalt knap 22.000 fugle på Saltholm, som ikke blev talt i 2015, hvorfor den reelle forandring i antal er omkring 30.000 fugle.

Konklusion

Bramgås har i Danmark været optalt to gange årligt siden 2004, og næsten årligt siden 1987. Antallene har siden midten af 1980’erne været stærkt stigende, både om vinteren og foråret.

Referencer