Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Canadagås

Levested

Canadagås Branta canadensis ses på marker med græs, raps, roerester og lign. samt lejlighedsvis ved kysten på ålegræs eller havgræs.

Udbredelse

Canadagås yngler fåtalligt i Danmark, men fugle fra ynglebestande i Norge og Sverige er udbredte som vintergæster i Danmark, særligt i den nordlige del af Jylland og på Øerne.

Overvågningen 2016

Canadagås blev overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande i vinteren 2016, herunder også i samtlige 49 indeksområder.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket. For canadagås er det dog målrettede optællinger af engområder og agerjorde i indlandet, der udgør det største datasæt.  

Overvågningsmetode

Arten er især registreret ved optællinger foretaget fra land, men enkelte flokke er observeret ved totaltællinger foretaget fra fly.

Resultater

Fordelingen af canadagæs i januar 2016 var lidt anderledes end den har været de forudgående år. Der var stadig en stor forekomst i Vendsyssel og Himmerland, men på øerne var der flest på den nordlige del af Sjælland, især ved de inddæmmede dele af Lammefjorden og ved Roskilde Fjord, og færre end normalt på Lolland, Falster og Møn (Figur 1). Der blev registreret i alt 16.372 canadagæs på midvinteroptællingen i januar 2016, lidt færre end gennemsnittet af de forudgående seks år (Tabel 1). Set i et længere perspektiv var antallet af overvintrende canadagæs stigende frem til 2002, hvor det toppede. Herefter sås et brat fald over ganske få år. Siden 2005 har antallet ligget stabilt på et noget lavere niveau (Figur 2).  

Konklusion

Efter markant vækst og efterfølgende fald i bestanden af canadagås har bestanden været på et lidt lavere men stabilt niveau de seneste 12 år.

Referencer