Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ederfugl

Levested

Ederfuglen Somateria mollissima yngler i kystnære dele af Nordeuropa mod syd til Holland. Arten forekommer næsten udelukkende på småøer nær saltvand. De danske ynglefugle samt trækfugle fra Østersøen overvintrer tillige talrigt i de indre danske farvande og i Vadehavet og mere fåtalligt langs den jyske vestkyst.

Udbredelse

Ederfugl er en vidt udbredt ynglefugl i Danmark. Ynglebestanden i Danmark har været relativt stabil omkring 23.000-25.000 ynglepar i perioden 1990-2010 med Saltholm som artens vigtigste ynglelokalitet herhjemme (Christensen & Bregnballe 2011).

Overvågningen 2016

Ederfugl er i 2016 blevet overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande ved midvinter.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket.

Overvågningsmetode

Optællingerne udføres som transekt– og totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger foretaget fra land.

Resultater

På midvintertællingen i 2016 blev der i alt registreret 168.949 ederfugle (Tabel 1). Arten blev registreret over hele landet (Figur 1) dog kun med få fugle i Vestjylland, i den centrale del af Limfjorden og omkring Bornholm. Flest fugle blev registreret i Bælterne, den sydlige og vestlige del af Østersøen, samt kystnært i Aalborg Bugt. Den registrerede fordeling i 2016 adskiller sig ikke nævneværdigt fra fordelingen i 2013.

Konklusion

Antallet af registrerede ederfugle på den landsdækkende midvintertælling i 2016 var på højde med antallet registreret på den seneste optælling i 2013. Der synes altså at være sket en mindre fremgang i antal siden tællingen foretaget 2008.

Den store forskel mellem de registrerede antal fra år 2000 og tidligere kan i høj grad tilskrives, at store dele af det undersøgte område fra 2004 og frem er blevet optalt ved hjælp af linjetransekt-metoden. En efterfølgende beregning af det totale antal ederfugle vil være mere sammenligneligt med de registrerede antal i perioden før indførelsen af transekttællingerne. Modellerede total antal foretaget på baggrund af optællingerne i 2004 og 2008 gav estimater på henholdsvis 630.000 og 503.000 overvintrende ederfugle (Petersen & Nielsen 2011).

Referencer

  • Tidligere rapporter om resultater af de landsdækkende flytællinger (se referencerne i metodeafsnittet)
  • Christensen, T.K. & Bregnballe, T. (2011). Status of the Danish breeding population of Eiders Somateria mollissima 2010. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 105: 195-205.
  • Petersen, I.K. & Nielsen, R.D. (2011). Abundance and distribution of selected waterbird species in Danish marine areas. - Report commissioned by Vattenfall A/S. 62 s.