Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fløjlsand

Levested

Fløjlsand Melanitta fusca yngler i Skandinavien og østpå i det nordlige Rusland. Arten er ikke en dansk ynglefugl, men overvintrer ret almindeligt i danske farvande.

Udbredelse

Fløjlsand er en ret almindelig vintergæst i danske havområder primært i de indre farvande.

Overvågningen 2016

Fløjlsand blev i 2016 overvåget i forbindelse med den landsdækkende optælling af fugle i de danske farvande ved midvinter.

Undersøgelsesområde

Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre farvande, de fleste større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen blev ikke dækket.

Overvågningsmetode

Optællingerne udføres som transekt– og totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger foretaget fra land. Fløjlsand og sortand ligger ofte i blandede flokke til havs, hvor sortand er den mest talrige. De to arter ligner hinanden meget, hvorfor fløjlsand i nogen grad kan underregistreres. Kun under optimale observationsbetingelser er det muligt at bestemme de to arter, hvis de forbliver liggende på vandet.

Resultater

Der blev i alt registreret 3.682 fløjlsænder på den landsdækkende midvintertælling (Figur 1, Tabel 1). Arten blev registreret over det meste af landet, dog med flest fugle registreret i Isefjord (938), Aalborg Bugt (799) samt i Sejerø Bugten (718 fugle). På de to sidstnævnte lokaliteter optælles fuglene efter linjetransektmetoden, hvorfor de totale antal for områderne er betydeligt højere. Isefjord optælles derimod som en totaltælling. Der blev i 2016 også registreret høje antal i det Sydfynske Øhav, Østersøen øst for Falster og nord for Møn samt på Rønne Banke. På sidstnævnte lokalitet registreredes nærmest ingen sortænder.

Konklusion

Der blev registreret færre fløjlsænder end på den seneste landsdækkende midvintertælling i 2013, men dog flere end i perioden 2000-2004. Optællingerne i perioden 1969-1992 blev lavet som totaltællinger, hvorfor de ikke er direkte sammenlignelige med de senere tællinger. Baseret på en kombination af modellerede antal fra områder dækket af transekttællinger (f.eks. Aalborg Bugt) og totaltællinger (f.eks. Isefjord) vil en landstotal kunne beregnes.

I den danske del af Nordsøen forekommer arten primært i området fra Blåvandshuk og sydpå – her ofte i forbindelse med de store forekomster af sortand. Nord for Blåvandshuk registreres arten kun uregelmæssigt rastende i høje antal. 

Referencer